Цахилгаан хэрэгслүүдийг олноор нь зэрэгцээ холбон ажиллуулах тохиолдолд богино холболт гэж аюуюлтай үзэгдэл болсны улмаас цахилгаан хэрэгслүүд маань шатах, шугамнаас гал гарах зэрэг осол гардаг. Харин бага хүчдэлтэй үед энэ богино холболтын үед үүсэх дулааныг ашиглан мод түлдэг үзэг хийж богино холболт гэж юу байдгийг туршилтаар үзлээ.