Физикийн хичээлийн электроник болон мэдээллийн технологи хичээлийн програмчлалын хэл дээр үзсэн мэдлэгээ ашиглан 10-р ангийн сурагчид мааань 3 төрлийн робот машин бүтээдэг. Өөр олон төрлийн робот хийж сурмаар байна уу.