8-р ангийн сурагч Ангар, Мөнх нар туршилтаа амжилттай гүйцэтгэснийг одоо та бүхэн үзэх гэж байна.