9-р ангийн сурагчид маань туршилтын хавтан ашиглан цахилгаан хэлхээний цуваа ба зэрэгцээ холболтуудыг хэрхэн угсрах, мөн тэдгээрийн эсэргүүцлүүдийг хэмжих туршилт хийж байна.