5-р ангийн сурагч Норян Химийн туршилтаар нүүрстөрөгчийн давхар исэл үүсгэн галыг унтраах туршилт хийснийг үзээрэй.